Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
  • Merkez Adresimiz Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:63 Kat:1 D:1 Sivriler Plaza Odunpazarı / Eskişehir
  • Telefon Bilgilerimiz 0(222) 240 60 09
  • Email Adresi [email protected]

içtihatlar

TARAFLARCA BOŞANMANIN FERİLERİNE İLİŞKİN KARARIN TANINMASI TALEP EDİLMEDİĞİNDEN MAHKEMECE TALEPLE BAĞLI KALINARAK TARAFLARIN SADECE BOŞANMALARINA DAİR YABANCI MAHKEME İLAMININ TANINMASINA VE TENFİZİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/4458

Karar Numarası: 2021/5327

Karar Tarihi: 28.06.2021

Özeti: Davacı dava dilekçesinde Nurtingen Sulh Mahkemesinin boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep etmiş ancak mahkemece talepten fazlaya hükmedilerek tarafların boşanmaları ve ferilerine dair Nurtingen Sulh Mahkemesi'nin kararının tanınmasına ve tenfizine karar verilmiştir. Mahkemece taleple bağlı kalınarak tarafların sadece boşanmalarına dair yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ve tenfizine karar verilmesi gerekmektedir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, Nurtingen Sulh Mahkemesi'nin 05,04.2016 tarihli boşanma kararının Türkiye'de tanınması ile tenfizini talep ve dava etmiş, mahkemece davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve ferilerine dair Almanya ülkesi Nurtingen yerel aile mahkemesi tarafından verilen boşanma ilamının tanınmasına ve tenfizine karar verilmiş, karar tarafların süresinde istinaf etmemesi üzerine 19.12.2018 tarihinde kesinleştirilmiş, davacı vekilinin 07.11.2019 tarihli dilekçesi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 25.05.2021 tarihli yazısı ile, karar ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Hakim tarafların talepleriyle bağlı olup talepten fazlasına ve başka bir şeye hükmedemez (HMK m. 26). Somut olayda; davacı dava dilekçesinde Nurtingen Sulh Mahkemesinin 05.04.2016 tarih ve 17 F 73/14 karar sayılı boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep etmiş ancak mahkemece talepten fazlaya hükmedilerek tarafların boşanmaları ve ferilerine dair Nurtingen Sulh Mahkemesi'nin 05.04.2016 tarih ve 17 F 73/14 karar sayılı kararının tanınmasına ve tenfizine karar verilmiştir. Mahkemece taleple bağlı kalınarak tarafların sadece "boşanmalarına" dair yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ve tenfizine karar verilmesi gerekirken, talep aşılarak boşanma ve ferilerine dair yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/1, maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 28.06.2021