Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
  • Merkez Adresimiz Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:63 Kat:1 D:1 Sivriler Plaza Odunpazarı / Eskişehir
  • Telefon Bilgilerimiz 0(222) 240 60 09
  • Email Adresi [email protected]

içtihatlar

İCRA İTİRAZININ İCRA DAİRESİNE YAPILMASI GEREKTİĞİ

Borçlunun Borca İtirazını 7 Gün İçinde İcra Dairesine Bildirmesinin Gerekli Olduğu - İcra Dairesi Yerine İcra Mahkemesine Başvurmanın Hukuki Bir Sonuç Doğurmayacağı

YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas Numarası: 2016/12-952
Karar Numarası: 2016/815
Karar Tarihi: 15.06.2016
Özeti: Takibin şekline göre her türlü itirazın icra dairesine bildirilmesi zorunludur. Borçlunun borca itirazını da 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi gerekli olup, icra dairesi yerine icra mahkemesine başvurması hukuki bir sonuç doğurmayacak olup, borçlunun talebinin bu nedenle reddi gerekir.
Taraflar arasındaki "takibin iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Vezirköprü 1.Asliye Hukuk ( İcra Hukuk ) Mahkemesince davanın kabulü ile takibin iptaline dair verilen 11.12.2012 gün ve E:2012/18, K:2012/27 sayılı kararın incelenmesi Davalı-alacaklı vakıf başkanı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve E:2013/15431, K:2013/24192 sayılı ilamı ile; ( … Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, icra müdürlüğünce borçluya örnek 7 no'lu ödeme emrinin 05.06.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Takibin şekline göre İİK' nun 62. maddesi uyarınca her türlü itirazın icra dairesine bildirilmesi zorunludur. Borçlunun borca itirazını da 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi gerekli olup, icra dairesi yerine icra mahkemesine başvurması hukuki bir sonuç doğurmaz.
O halde mahkemece, borçlunun talebinin bu nedenle reddi gerekirken, işin esası incelenerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir... ), gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmede bir kısım üyelerce, davacının icra mahkemesine başvurusunun icra memuru işlemini "şikayet" niteliğinde olduğu, yerel mahkemenin aynı yöndeki direnme gerekçesinin doğru olduğu ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.
Yukarıda belirtilen nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davalı-alacaklı vakıf başkanının temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 15.06.2016 gününde oyçokluğu ile karar verildi.