Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
  • Merkez Adresimiz Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:63 Kat:1 D:1 Sivriler Plaza Odunpazarı / Eskişehir
  • Telefon Bilgilerimiz 0(222) 240 60 09
  • Email Adresi [email protected]

içtihatlar

FARKLI YERLERDE BULUNAN GAYRİMENKULLERDE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/2447

Karar Numarası: 2018/5199

Karar Tarihi: 09.06.2020

Özeti: Dava bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi istemi ile açılmış olup, HMK'nın ilgili maddesi gereği taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde diğerleri hakkında da dava açılabileceğinden Mahkemenin, dava konusu taşınmazlar bakımından da yetkili olduğu açıktır. Bu durumda, mahkemece; farklı yerlerde bulunan taşınmazlara ilişkin ayırma kararı verilerek yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmadığından, davanın birleştirilerek sonuçlandırılması gerekir.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 21.07.2015 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; dava dilekçesinin yetkisizlik nedeni ile reddine dair verilen 23.07.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Davacı vekili, ... İli, ... İlçesi, ... Köyü 349, 337, 301, 295, 281, 279, 203, 142, 513, 440, 393, 387, 353, 132, 1, 106, 515, 516 parsel sayılı taşınmazlar ile ... İli, ... İlçesi,7755 ada 2 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 13 nolu bağımsız bölüm üzerindeki, ... İli ... İlçesi 3496 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 24 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ve ... İli, ... İlçesi 419 ada 211 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 2 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, dava konusu ... İli, ... ilçesinde bulunan taşınmazlara, ... İli, ... İlçesinde bulunan taşınmaza ve ... İli ... İlçesinde bulunan taşınmaza ilişkin davalar ayrı ayrı tefrik edilerek, ... İli ... ilçesinde bulunan taşınmazlara ilişkin temyize konu olan eldeki dosya esasına kaydedilerek; dava konusu taşınmazların ... İli, ... ilçesi sınırları içerisinde bulunduğundan mahkemenin yetkisizliğine, dava dilekçesinin reddine yetkili mahkemenin ... Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi olduğuna, karar verilmiştir.

Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki başlıklı 6100 sayılı HMK'nın 12. maddesinin birinci fıkrasında "Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir"; üçüncü fıkrasında "Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava açılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Somut olaya gelince; dava, ... İli, ... İlçesi 349, 337, 301, 295, 281, 279, 203, 142, 513, 440, 393, 387, 353, 132, 1, 106, 515, 516 parsel sayılı taşınmazlar ile ... İli ... İlçesi,7755 ada 2 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 13 nolu bağımsız bölüm üzerindeki, ... İli ... İlçesi 3496 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 24 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ve ... İli ... İlçesi 419 ada 211 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 2 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi istemi ile açılmış olup, HMK'nın 12/3. maddesi gereği taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde diğerleri hakkında da dava açılabileceğinden Mahkemenin, dava konusu ... İli, ... İlçesinde bulunan taşınmazlar bakımından da yetkili olduğu açıktır.

Bu durumda, mahkemece; farklı yerlerde bulunan taşınmazlara ilişkin ayırma kararı verilerek yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmadığından, davanın birleştirilerek sonuçlandırılması gerekir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu ... İli, ... İlçesinde bulunan taşınmazlar yönünden dava tefrik edilerek mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi, HMK'nın 12/3. maddesine aykırı olup, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 09.07.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.